โพลสำรวจ

โพลสำรวจ

  • 0 ตอบ
  • 914 อ่าน
*

ออฟไลน์ Gybzy

  • Ultimate Member
  • ********
  • 4217
  • 5668
  • Emirates Stadium
    • ดูรายละเอียด
โพลสำรวจ
« เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2010, 07:40:30 am »
ถ้ า วั น ห นึ่ ง คุ ณ ตื่ น ขึ้ น ม า แ ล้ ว พ บ ว่ า ...โ ล ก ใ บ ใ ห ญ่ นี้ ห ยุ ด ช ะ งั ก ทุ ก สิ่ ง อ ย่ า ง... แ ต่ มี คุ ณ ค น เ ดี ย ว ที่ ยั ง เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ไ ด้ คุ ณ จ ะ ทำ อ ย่ า ง ไ ร   แ ล ะ ทำ อ ะ ไ ร   5 5 +


 

ช่องทางแจ้งข่าวเผื่อโดนปิด ติดตามไว้นะ