ตัดยอดเว็บท่าลงนามใช้ “ข่าวออนไลน์” ชมรมฯ ประกาศฟันเว็บละเมิด

ตัดยอดเว็บท่าลงนามใช้ “ข่าวออนไลน์” ชมรมฯ ประกาศฟันเว็บละเมิด

  • 0 ตอบ
  • 680 อ่าน
*

ออฟไลน์ 02766132

  • Supreme Member
  • *********
  • 7685
  • 15382
  • งานศพแม้ว
    • ดูรายละเอียด
ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สรุปรายชื่อเว็บท่าที่ประสงค์จะใช้ข่าว-ภาพข่าวจากเว็บไซต์สมาชิก ก่อนส่งเอ็มโอยูให้ลงนามเร็วๆ นี้ พร้อมแจ้งสมาชิกจัดทีมมอนิเตอร์ เตรียมดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อเว็บไซต์ที่ละเมิด ขณะเดียวกัน คลอดแนวปฏิบัติสำหรับการเสนอข่าวของสมาชิกให้พึงยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
       
       นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์(Society for Online News Providers- SONP) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการเชิญเว็บท่า (portal web) มาร่วมลงนามในข้อตกลงการใช้ข่าว และภาพข่าวจากเว็บไซต์สมาชิกชมรมฯ และได้มีการสรุปรายชื่อเว็บท่าที่ประสงค์จะลงนามในข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ทางชมรมฯ จะจัดส่งร่างบันทึกข้อตกลงไปยังเจ้าของเว็บไซต์เหล่านั้นเพื่อให้ลงนาม และส่งกลับมายังชมรมฯ ภายในวันที่ 10 ก.พ.2553 นี้
       
       ประธานชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์กล่าวต่อไปว่า ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว เว็บไซต์สมาชิกจะอนุญาตให้เว็บท่าใช้ข่าวและภาพข่าว ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด 2 รูปแบบ คือ 1.RSS Feed ประกอบด้วย หัวข้อข่าว, โปรยข่าว, รูปภาพ, Link กลับมายังเนื้อหาบนเว็บไซต์ของสมาชิกเท่านั้น โดยสามารถใช้ได้ไม่เกิน 3 วัน และไม่สามารถสืบค้นย้อนหลังบนเว็บไซต์ของผู้ขออนุญาตได้ 2.Embed แบบ Frame ประกอบด้วย หัวข้อข่าว, โปรยข่าว, รูปภาพพร้อมลายน้ำ (URLของรูปภาพ) และต้องดำเนินการตาม API ที่ทางเว็บไซต์สมาชิกกำหนด โดยสามารถใช้ได้ไม่เกิน 3 วัน และไม่สามารถสืบค้นย้อนหลังบนเว็บไซต์ของผู้ขออนุญาตได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่ให้มีการกระทำผิดจริยธรรมทางธุรกิจ โดยการนำเอาข่าว/ภาพข่าวจากเว็บไซต์สมาชิกชมรมฯ ไปหาประโยชน์ โดยที่เจ้าของเว็บไซต์ไม่ได้อนุญาต
       
       นายชวรงค์กล่าวอีกว่า ทางชมรมฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้เว็บท่าแต่ละแห่งแสดงความประสงค์ที่จะมาลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้ข่าวและภาพข่าวจากเว็บไซต์สมาชิก ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2552 แล้ว ซึ่งถือว่าได้ให้เวลาแก่เว็บไซต์เหล่านั้นพอสมควร ดังนั้น นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางชมรมฯ จึงปิดรับการแสดงเจตนารมณ์ดังกล่าว และสงวนสิทธิ์ให้กับเว็บไซต์สมาชิกที่จะดำเนินการทางกฎหมายต่อเว็บไซต์ที่กระทำการละเมิดอย่างเด็ดขาดต่อไป โดยนับจากนี้ เว็บไซต์สมาชิกแต่ละแห่งจะจัดทีมงานมอนิเตอร์ติดตามสอดส่องการละเมิด หากพบเห็นเว็บไซต์ใดกระทำการละเมิดโดยการนำข่าว/ภาพข่าวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยผิดข้อตกลง ทางเว็บไซต์สมาชิกฯ จะดำเนินการตามกฎหมายภายใต้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ทันที
       
       อนึ่ง วันเดียวกัน คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ได้อนุมัติแนวปฏิบัติในการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาชิกชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เพื่อใช้บังคับต่อเว็บไซต์สมาชิกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยแนวปฏิบัติดังกล่าว มีสาระสำคัญ อาทิ ให้สมาชิกพึงยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2541 โดยเคร่งครัด ,สมาชิก พึงเคารพและให้การยอมรับเนื้อหาข่าวหรือภาพข่าวที่ผลิตโดยสมาชิกด้วยกัน การนำเสนอซ้ำข่าวหรือภาพข่าวดังกล่าว สมาชิกต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มา เวลาในการนำเสนอ รวมทั้งสร้างจุดเชื่อมโยง (link) ของข่าว หรือภาพข่าวนั้น กลับไปยังเว็บไซต์ของสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตข่าวหรือภาพข่าวด้วย, สมาชิก พึงเคารพและให้การยอมรับข้อมูลข่าวสารหรือภาพข่าวที่ผลิตโดยแหล่งข้อมูลอื่น โดยการคัดลอกข้อความใดจากหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ต้องบอกที่มาของข้อความนั้น เป็นต้น ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ อาจนำไปสู่การพ้นสมาชิกภาพของสมาชิก ตามความในข้อ 9.4 แห่งข้อบังคับชมรมฯ
       
       แนวปฏิบัติในการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาชิกชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ พ.ศ. 2553
ตามที่ผู้ผลิตข่าวสารออนไลน์ ได้ตกลงร่วมกันจัดตั้ง “ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” ขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งคือ เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมให้มีการนำข่าวสารที่ผลิตโดยสมาชิกไปใช้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งยกระดับธุรกิจและมาตรฐานการนำเสนอข่าวออนไลน์ให้เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของชมรมฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง จึงได้มีการจัดทำแนวปฏิบัติในการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 แนวปฏิบัตินี้เรียกว่า “แนวปฏิบัติในการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาชิกชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ พ.ศ.2553”

ข้อ 2 แนวปฏิบัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในแนวปฏิบัตินี้

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

“ข่าว” หมายถึง ข้อมูล เนื้อหาข่าว สารคดีเชิงข่าว บทความ คอลัมน์ ความนำหรือตัวโปรย พาดหัวข่าว ภาพข่าว และคำบรรยายภาพข่าวที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางการสื่อสารอื่นของสมาชิก

“ภาพข่าว” หมายถึง ภาพประกอบข่าว หรือสารคดีเชิงข่าว หรือข้อเขียนอื่นๆ ทั้งที่อยู่ในรูปแบบของตัวอักษร หรือภาพเคลื่อนไหว หรือการรายงานข่าวโดยลักษณะอื่นๆ ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางการสื่อสารอื่นของสมาชิก

ข้อ 4 สมาชิกพึงยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยเคร่งครัด

ข้อ 5 สมาชิกพึงเคารพและให้การยอมรับเนื้อหาข่าวหรือภาพข่าวที่ผลิตโดยสมาชิกด้วยกัน

การนำเสนอโดยการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งข่าวหรือภาพข่าวตามวรรคแรก สมาชิกต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มา เวลาในการนำเสนอ และสร้างจุดเชื่อมโยง (link) ของข่าว หรือภาพข่าวนั้น กลับไปยังเว็บไซต์ของสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตข่าวหรือภาพข่าวด้วย

ข้อ 6 สมาชิกพึงเคารพและให้การยอมรับข้อมูลข่าวสารหรือภาพข่าวที่ผลิตโดยแหล่งข้อมูลอื่น โดยการคัดลอกข้อความใดจากหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ต้องบอกที่มาของข้อความนั้น

ข้อ 7 เนื่องจากการนำเสนอข่าวหรือภาพข่าว ผ่านเว็บไซต์ของสมาชิกสามารถกระทำได้ตลอดเวลา ดังนั้น สมาชิกพึงใช้วิจารณญาณอย่างเต็มที่ในการนำเสนอข่าวและภาพข่าวต่างๆ ด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้นำไปสู่ความขัดแย้งและเสียหายอย่างรุนแรงขึ้นในสังคม

ข้อ 8 สมาชิกพึงให้ความเคารพต่อผลงานข่าวหรือภาพข่าวของนักข่าวภาคพลเมือง ไม่ว่าข่าวหรือภาพข่าวนั้นจะนำเสนอโดยตรงมายังสมาชิก หรือผ่านช่องทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social Networking) ต่างๆ

ข้อ 9 การไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ อาจนำไปสู่การพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง ตามความในข้อ 9.4 แห่งข้อบังคับชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ พ.ศ.2552


ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2553
 
เครดิต....เมเนเจอร์ออนไลน์

เกลียดพวกหมิ่นเบื้องบนและเผาบ้านเผาเมือง

 

ช่องทางแจ้งข่าวเผื่อโดนปิด ติดตามไว้นะ