ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย

ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย

  • 0 ตอบ
  • 1002 อ่าน
*

ออฟไลน์ noves2582

  • Full Member
  • **
  • 162
  • 10273
  • +Wherever+
    • ดูรายละเอียด
ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย
« เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2010, 12:07:26 pm »
ครั้งที่แล้วพูดถึงงานวิจัยของนายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี  และคณะ  เกี่ยวกับแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน  ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพไปแล้วส่วนหนึ่ง

     ที่มาของการศึกษาเรื่องนี้ก็เนื่องมาจากเยาวชนไทยเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่  ปัจจุบันมีรายงานการวิจัยมากมายในประเทศไทยที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของเยาวชน  ที่นับวันทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากมายขึ้นเรื่อยๆ  ก่อเกิดปัจจัยเสี่ยงต่อตนเอง  ครอบครัวและสังคม

     การสร้างต้นทุนชีวิตของเยาวชนจึงมีความจำเป็นอย่างมาก   และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เยาวชน  ครอบครัว  และสังคม  เกิดภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเพื่ออนาคตของประเทศชาติต่อไป

     กลยุทธ์ในการสร้างต้นทุนชีวิตของเยาวชนมีหลายประเทศให้ความสำคัญ  โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งกำหนด  40  ดัชนีชี้วัดต้นทุนชีวิตของเยาวชน  พร้อมๆ  กับสร้างเทคนิคให้กับผู้ดูแลเยาวชนให้มีทักษะในการเพิ่มประสิทธิภาพให้เยาวชนผ่านเกณฑ์ให้มากที่สุด

     ในส่วนของนายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี  และคณะ  ได้ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ  เพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนและป้องกันปัญหาหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ประกอบด้วย  5  พลัง  คือพลังตัวตน  พลังเพื่อนและกิจกรรม  พลังครอบครัว  พลังชุมชนและพลังสร้างปัญญา

     ครั้งที่แล้วได้นำเสนอเทคนิคการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชน  สำหรับผู้ใหญ่  ครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชนและประเทศชาติไปบางส่วนแล้ว  คราวนี้ขอนำเสนอแนวคิดเหล่านี้ต่อ

     เทคนิคการสร้างเสริมต้นทุนชีวิต สำหรับโรงเรียน
     1.เปิดโครงการจิตอาสาจากผู้ปกครอง
     2.เปิดโครงการกิจกรรมอบรมต่างๆ  งเลิกเรียน
     3.เปิดรอบรั้วรู้จักชุมชน
     4.ร่วมกิจกรรมของชุมชนและพร้อมเป็นพื้นที่ดีให้กับชุมชุนในวันหยุด  และนอกเวลาราชการ
     5.เป็นผู้นำทำกิจกรรมระดับชุมชน
     6.อมรมทักษะการสร้างเสริมต้นทุนต่างๆ  หรือทักษะการอยู่ร่วมสังคมให้กับพ่อแม่  หรือผู้เกี่ยวข้อง
     7.ตั้งชมรมบำเพ็ญประโยชน์สู่ชุมชน
     8.ตั้งชมรมส่งเสริมสุขภาพ  เช่น  บริโภคศึกษาสู่ชุมชน  สื่อศึกษาสู่ชุมชน
     9.เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้นำด้านกิจกรรม

     เทคนิคการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตของชุมชน
     1.สร้างกิจกรรมร่วมกันทุกวันอาทิตย์  กิจกรรมง่ายๆ  พบปะกัน  แลกเปลี่ยนเล่นด้วยกัน  เป็นต้น
     2.สร้างมิตรภาพและสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกครอบต่างๆ  ด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนเป็นประจำ
     3.ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมระดับเด็ก   เยาวชน  และครอบครัว  โดยร่วมมือกับวัด  โรงเรียน  และหน่วยงานอื่นๆ
     4.จัดตั้งชมรมสหกรณ์เพื่อดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนที่เป็นสมาชิกของชุมชน  เช่น  เด็กและเยาวชนที่เป็นสมาชิกของชุมชน  อาทิ  เด็กและเยาวชนที่กลับบ้านแล้วแต่พ่อแม่ยังไม่กลับ  เป็นต้น

     เทคนิคการสร้างต้นทุนชีวิตระดับประเทศชาติ
     1.สนับสนุนงบประมาณผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2.สนับสนุนให้มีการรณรงค์การมีกิจกรรมสร้างสรรค์ในทุกพื้นที่
     3.ให้รางวัลชุมชนที่สร้างเสริมต้นทุนได้ทุกระดับ
     4.สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สุขภาวะของเด็ก  เยาวชน  และครอบครัว  พร้อมการเผยแพร่
     5.สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับ  อปท.สู่ระดับประเทศ
     แนวทางการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนในทิศทางข้างหน้า

     ยุทธศาสตร์หรือแผนการที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเด็กและเยาวชนรวมทั้งครอบครัว  ต้องตอบ  3  กลยุทธ์  คือ
     1.เด็ก-เยาวชนเป็นวัยที่มีศักยภาพ  และมีคุณค่าของตนเอง  (Positive  Youth  Model)
     2.การมีส่วนร่วมของเด็ก  เยาวชน  ครอบครัว  และชุมชน  ในกิจกรรมสาธารณะ  (Community  and  Youth  Participation)
     3.การได้รับการเผยแพร่และแรงเสริมบวกในกิจกรรมที่ดีจากสังคม  ชุมชน  ท้องถิ่น  (Public  Motivation)
     เชื่อว่าสำหรับคนที่สนใจและต้องการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน  ผลงานวิจัยนี้ย่อมเป็นแนวทางนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างมากมาย


 

ช่องทางแจ้งข่าวเผื่อโดนปิด ติดตามไว้นะ